Gweithgareddau a phethau i’w gwneud gartref

Yn ogystal â’r cylchlythyr a’r bwletinau rheolaidd rydyn ni’n eu darparu i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u cofrestru gyda’r Mynegai yng Nghaerdydd. Mewn ymateb i’r gwahanol ffyrdd yr ydym yn treulio ein hamser yn ystod y Coronafeirws rydym wedi sefydlu’r dudalen we hon i ddarparu ffordd hawdd i chi ddod o hyd i weithgareddau a phethau i’w gwneud.

Yn ogystal â’r gweithgareddau a’r awgrymiadau a ddarperir gan wasanaethau a sefydliadau, rydym ymhellach i lawr y dudalen wedi gwahodd rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i anfon eu hawgrymiadau a’u syniadau o’r hyn y maent yn ei wneud gyda’u teuluoedd eu hunain ar yr adeg hon.

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sy’n disgwyl plentyn neu sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0 a 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd

Mae amrywiaeth o adnoddau digidol ar gael o Wasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd i bobl eu mwynhau gartref.

Gellir gweld y catalog electronig yma Mae na adnoddau ar gyfer oedolion a phlant, gan gynnwys llyfr newydd (uchod) gan ddarlunydd Axel Scheffler a thîm o arbenigwyr i helpu plant a theuluoedd i ddeall COVID-19.

Gallwch weld gweithgareddau’r cloi mawr yma

Rhannwch eich stori ‘Aros adre’.

Mae yna lawer o ffyrdd i gadw plant a phobl ifanc anabl yn egnïol – dechreuwch trwy ddewis gweithgareddau y mae gan eich plentyn ddiddordeb ynddynt a’u haddasu ….

Bydd Sports Xtra Caerdydd yn postio fideos byw bob dydd i blant gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. Efallai na fydd yn addas i bawb, ond bydd llawer yn gallu cymryd rhan.

Cefnogi Plant ag Anabledd Dysgu / ASD – Ymdopi ag Ynysu COVID-19.

Mae Disability Sport Wales wedi creu Sianel YouTube, lle bydd diweddariadau’n cael eu postio’n rheolaidd gyda syniadau ar ymarferion addasol a gemau a all ddigwydd gartref ….. # Yn hyn gyda’n gilydd

Grŵp 1 Group – Ar gyfer rhieni a gofalwyr plant ag anghenion ychwanegol, genedigaeth i bump

Cystadleuaeth ddylunio i blant rhwng 7 ac 11 oed.

Mae KeyCreate yn cynnal gweithdai creadigol ac addysgol cyffrous pwrpasol, hyfforddiant, a chwarae cynhwysol ar gyfer pobl ag anableddau ledled De Cymru.

Rydyn ni wedi mynd â’n cylchoedd chwarae cynhwysol ar-lein! Rydyn ni’n defnyddio Zoom i helpu teuluoedd i aros yn llawen ac yn gysylltiedig. Mae croeso i chwaraewyr o bob oed a gallu.  Ymunwch â ni am sesiwn adrodd stori synhwyraidd. Byddwn yn adrodd stori wahanol bob wythnos gyda cherddoriaeth, symud ac archwilio synhwyraidd.

Cliciwch yma i edrych ar eu tudalen Facebook.

Cliciwch yma i archebu eich lle ar y sesiwn storïol synhwyraidd nesaf.

Cadwch lygad yma am ddetholiad o weithgareddau a phethau i’w gwneud a awgrymwyd gan rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yng Nghaerdydd ……

Rhannwch y dudalen hon