Rhianta Caerdydd 0-18

Photo of children Learning Musical Instruments

Ar gyfer pwy mae e?

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sydd â phlentyn neu berson ifanc 0-18 oed sy’n byw yng Nghaerdydd. Gallech fod yn rhiant, yn llys-riant, yn ofalwr neu’n aelod o’r teulu sy’n gofalu am blentyn. Rhaid i’r oedolyn neu’r plentyn fyw yng Nghaerdydd a fod gyda, neu heb, anghenion ychwanegol.
Trwy rianta’n gadarnhaol, gall rhieni helpu i ddatblygu cartref mwy heddychlon, gyda llai o ddadleuon a gwrthdaro. Mae ymchwil yn dweud wrthym fod plant sy’n tyfu i fyny gyda rhianta cadarnhaol yn fwy tebygol o :
• Gwneud yn well yn yr ysgol
• Cael gwell perthnasoedd ag aelodau’r teulu a ffrindiau
• Bod â hunan-barch a hyder uwch
• Bod â llai o broblemau ymddygiad
• Gallu rheoli eu hemosiynau yn well

Faint mae’n ei gostio?

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 yn cael ei ariannu’n llawn. Nid oes unrhyw gost ychwanegol i rieni na gofalwyr.

Ble fydd yn rhaid i mi fynd a phryd?

Byddwn yn gweithio gyda’ch teulu yn unigol neu mewn grŵp gyda theuluoedd eraill. Gall rhai rhaglenni weithio gyda chi yn unigol yn eich cartref neu mewn man cyfarfod lleol. Mae grwpiau’n cael eu rhedeg ledled Caerdydd mewn lleoliadau fel ysgolion a hybiau. Mae ein tîm yn gweithio i sicrhau bod y rhain yn amgylcheddau deniadol a chroesawgar, sy’n hygyrch i bawb. Mae ein tîm yn hapus i weithio mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol yn eich ardal chi. Mae grwpiau fel arfer yn rhedeg yn ystod y tymor. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch gallu cyrchu lleoliad, siaradwch â Rhianta 0-18 Caerdydd. Rydym yn hapus i wneud addasiadau i ddiwallu eich anghenion mynediad.

Pwy fydd yno?

Mae ein holl raglenni grŵp yn cael eu harwain gan aelodau Rhianta Caerdydd 0-18 sydd wedi’u hyfforddi’n llawn yn yr holl raglenni rydyn ni’n eu cyflwyno ac yn brofiadol mewn gweithio gyda rhieni, plant a phobl ifanc. O fewn grwpiau bydd rhieni / gofalwyr eraill. Ar gyfer un grŵp (Cryfhau Teuluoedd), mae pobl ifanc yn mynychu hefyd. Os yw ein tîm yn gweithio gyda chi yn unigol yn eich cartref neu mewn lleoliad cymunedol, byddwch yn gweithio gydag un neu ddau aelod o’n tîm.

Oes yna luniaeth?

Ydym, rydym yn darparu diodydd a byrbrydau iach.

Oes unrhyw gyfleusterau crèche/chwarae i’m plant iau?

Lle bynnag y bo modd, rydym yn darparu crèche ar y safle i blant o dan 8 oed. Mae’r rhain yn cael eu staffio gan staff cymwys ac maent hefyd yn cael eu hariannu’n llawn (dim cost i chi). Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â ni ymlaen llaw i gadw’ch lle. Os oes gennych fabi yn mynychu’r crèche ac yr hoffech chi fwydo ar y fron yn ystod y grŵp, gallwn eich cefnogi.

Ar hyn o bryd gall Rhianta Caerdydd 0-18 gynnig y canlynol i deuluoedd:

  • GroBrain (grŵp ar gyfer darpar rieni neu rieni a baban hyd at 12 mis oed)
  • Rhaglen Magu Plant (grŵp ar gyfer rhieni plant 18 mis -12 oed)
  • Tri Rh – Rhaglen Rhianta Rhwydd (grŵp i rieni plant sy’n eu harddegau)
  • Rhaglen Cryfhau Teuluoedd 10-14 (grŵp i rieni a phobl ifanc 10-14 oed)
  • Rhieni’n Gyntaf (gwasanaeth seicoleg i rieni plant 0-18 oed ar sail unigol)

Er mwyn gweithio gyda ni, ffoniwch Porth Teuluol Caerdydd ar 03000 133 133

Gweler hefyd…

Rhannwch y dudalen hon