Photo of children Learning Musical Instruments

ATEB EICH CWESTIYNAU

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 a Rhianta Dechrau’n Deg ill dau yn rhan o Wasanaethau Rhianta Caerdydd. Cymaint â mae bod yn rhiant yn gallu rhoi llawenydd a hapusrwydd i chi, gall fod yn heriol hefyd ar brydiau. Nod Gwasanaethau Rhianta Caerdydd yw gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd sy’n byw yng Nghaerdydd i wella hyder a sgiliau rhianta, cryfhau perthnasoedd a meithrin llesiant a gwydnwch. Trwy rianta’n gadarnhaol a meithrin perthnasoedd ystyrlon, gall rhieni helpu i fagu plant iach, datblygu cartref sy’n ddigynnwrf a heddychlon, gyda llai o ddadleuon a gwrthdaro. Dywed ymchwil wrthym ni fod plant sy’n tyfu i fyny gyda rhianta cadarnhaol yn fwy tebygol o:

• Wneud yn well yn yr ysgol
• Cael gwell perthnasoedd gydag aelodau o’r teulu a ffrindiau
• Bod â mwy o hunan-barch a hyder
• Bod â llai o broblemau ymddygiadol
• Gallu rheoli eu hemosiynau’n well

“I bwy mae e?”

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sy’n disgwyl plentyn neu sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0 a 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd. Gallech fod yn rhiant, yn llys-riant, yn ofalwr neu’n aelod o’r teulu sy’n gofalu am blentyn. Rhaid i’r oedolyn neu’r plentyn fyw yng Nghaerdydd a bod gyda, neu heb, anghenion ychwanegol. Fel gwasanaeth nid ydym yn gymwys i wneud unrhyw ddiagnosis meddygol, ac nid ydym yn ffurfio rhan o unrhyw lwybrau diagnostig.

“Beth os wyf fi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg?”

Ar gyfer rhieni / gofalwyr gyda phlant hyd at 3 oed 11 mis, sy’n byw mewn cod post Dechrau’n Deg, mae gwasanaethau ychwanegol ar gael, fel y’i disgrifir yn y llyfryn hwn. Mae manylion yr amseroedd a’r lleoliadau ar gael ar wefan Dechrau’n Deg (www.flyingstartcardiff.co.uk/cy/) ac ar Facebook, ynghyd ag ar wiriwr cod post Dechrau’n Deg. Gall Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill atgyfeirio’n uniongyrchol at gydweithwyr Rhianta Dechrau’n Deg. Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg ac mae gennych chi blant hŷn yr hoffech chi drafod eu hanghenion, ffoniwch Porth Teulu Caerdydd ar 0300 133 133.

“Faint mae’n ei gostio?”

Caiff y gwasanaethau a ddisgrifir yn y llyfryn hwn eu hariannu’n llawn. Nid oes yna unrhyw gostau ychwanegol i rieni na gofalwyr.

“Ble fydd yn rhaid i mi fynd a phryd?”

Bydd Gwasanaethau Rhianta Caerdydd yn gweithio gyda’ch teulu yn unigol neu mewn grŵp gyda theuluoedd eraill. Gall rhai rhaglenni weithio’n unigol gyda chi yn eich cartref neu mewn man cyfarfod lleol. Caiff grwpiau eu cynnal ledled Caerdydd mewn lleoliadau fel ysgolion a hybiau. Nod y tîm yw sicrhau bod y rhain yn amgylcheddau deniadol a chroesawgar ac yn hygyrch i bawb. Mae’r tîm yn hapus i weithio gydag ysgolion a lleoliadau cymunedol yn eich ardal. Fel arfer, cynhelir y grwpiau yn ystod y tymor. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch gallu cyrchu lleoliad, siaradwch â Gwasanaethau Rhianta Caerdydd. Rydym yn hapus i wneud addasiadau i ddiwallu eich anghenion.

“Pwy fydd yno?”

Mae ein holl raglenni grŵp yn cael eu harwain gan aelodau Gwasanaethau Rhianta Caerdydd sydd wedi’u hyfforddi’n llawn yn ein holl raglenni ac maent yn brofiadol mewn gweithio gyda rhieni, plant a phobl ifanc. O fewn grwpiau bydd rhieni/gofalwyr eraill. Os ydym yn gweithio gyda chi’n unigol yn eich cartref neu’n y gymuned, byddwch yn gweithio gydag un neu ddau aelod o’n tîm.

“Oes unrhyw gyfleusterau crèche/chwarae i’m plant iau?”

Lle bynnag y bo modd, rydym yn darparu crèche ar y safle i blant o dan 8 oed. Mae’r rhain yn cael eu staffio gan staff cymwys ac maent hefyd yn cael eu hariannu’n llawn (dim cost i chi). Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysylltu â ni ymlaen llaw i gadw’ch lle. Os oes gennych fabi yn mynychu’r crèche ac yr hoffech chi fwydo ar y fron yn ystod y grŵp, gallwn eich cefnogi.

“A oes lluniaeth?”

Oes. Mae diodydd a byrbrydau iach ar gael.

“Sut fydda i’n gwybod pa raglen sy’n addas i mi?”

Mae’r llyfryn hwn yn cyflwyno’r rhaglenni y mae Gwasanaethau Rhianta Caerdydd yn eu cynnig ar hyn o bryd, i bob teulu yng Nghaerdydd sydd gyda, neu heb, anghenion ychwanegol. Gallwn siarad â chi ar y ffôn neu wyneb yn wyneb cyn gwneud penderfyniad ar y cyd gyda chi a chytuno ar y rhaglen fyddai fwyaf addas i chi. Cofiwch ddweud os taw ymuno â grŵp yn ystod y dydd neu gyda’r nos fyddai well gennych chi. Efallai y bydd anghenion eich teulu yn newid dros amser ac y bydd Rhianta Caerdydd 0-18 yn gallu gweithio gyda chi ar wahanol adegau o’ch bywyd teuluol.

Polisi Preifatrwydd Gwasanaethau Rhianta Caerdydd

Mae Gwasanaethau Rhianta Caerdydd yn rhan o Gyngor Caerdydd, sef y Rheolwr Data at ddibenion y data sy’n cael ei gasglu. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae ein sefydliad yn defnyddio’r data personol a gasglwn gennych pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan neu wasanaeth.

Adnoddau
Rhannwch y dudalen hon