Gall bod yn rhiant fod yn heriol a gwerth chweil ar yr un pryd.

Mae disgwyl i rieni wybod cymaint o bethau, ac yn aml mae angen ymateb yn gynt i’r pethau mwyaf cymhleth.

Fel rhiant, nid yw’n bosibl cael yr holl atebion bob amser.

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn deall hyn, ac felly byddwn wrth law gyda’r cymorth sydd ei angen arnoch, pan fydd ei angen arnoch.

A Happy Muslim family Portrait

Cysylltwch â ni

Gallwch chi ein ffonio ar 03000 133 133 a bydd ymgynghorwyr yn gwrando ar eich cwestiynau a cheisio cynnig cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol.

Anfonwch e-bost a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Cyngor a chymorth arall

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sy’n disgwyl plentyn neu sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0 a 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Cefnogir Tai Caerdydd gan Gyngor Caerdydd a Chymdeithasau Tai Caerdydd, Cadwyn, Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, Hafod, Linc, Newydd, Cymdeithas Tai Taf, Unedig Cymru a Thai Wales & West. Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth am lety rhent a fforddiadwy yng Nghaerdydd, gan gynnwys Rhestr Aros Tai Caerdydd, Cynlluniau Perchnogaeth Cartref â Chymorth a Llety Rhent Preifat. Mae’n ceisio helpu’r rheini sy’n edrych am dŷ i wneud gwahaniaeth am yr opsiwn mwyaf addas iddyn nhw.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Tai yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Gwybodaeth ar Gyngor Ariannol yng Nghaerdydd.

Gally Tîm Cyngor Arian helpu gyda;

  • Ceisiadau budd-daliadau, grantiau a gostyngiadau
  • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
  • Credyd Cynhwysol
  • Dyledion a chyllidebu
  • Cymorth i herio penderfyniad budd-dal negyddol
  • Talebau banciau bwyd
  • Cyngor arbenigol hyd at ac yn cynnwys achosion tribiwnlys i bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal anabledd

Mae hybiau’n cynnig nifer o wasanaethau dan un to o gyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Arian yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Dewch o hyd i ofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd

Photo of a Child Playing With Toy Blocks. Toys For Kids.

Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed

Coronafeirws (2019-nCoV)

Gofal plant i weithwyr allweddol

Cynghorir pob lleoliad gofal plant a chwarae yng Nghymru i gymryd sylw o’r canllawiau hyn sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y coronafeirws newydd, COVID-19. Gellir gweld y canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru drwy’r ddolen ganlynol:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol?_ga=2.194752301.1801697865.1582297956-1615282640.1571217854

Er bod y canllawiau wedi’u hanelu, yn bennaf, at ysgolion a sefydliadau addysgol, mae’r un yn berthnasol i leoliadau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob lleoliad o’r fath nodi’r canllawiau hyn a chadw llygad yn rheolaidd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ar unwaith:

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws-newydd/

Gwneud cais am le ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol ac cefnogaeth Anghenion Addysg Arbennig.

Cardiff Council dragon logo

Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Addysg a Hyfforddiant yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd o blant a phobl ifanc sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwch-sgilio. Does dim angen i chi fod allan o waith i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Cyflogaeth yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei datblygu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Iechyd yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Gweithgareddau a phethau i’w gwneud gartref

Family time - Young father using a laptop computer for work at home while looking after his son

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Iechyd yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Rhannwch y dudalen hon