Rhieni a gofalwyr

Family time - Young father using a laptop computer for work at home while looking after his son

Gall bod yn rhiant fod yn heriol a gwerth chweil ar yr un pryd.

Mae disgwyl i rieni wybod cymaint o bethau, ac yn aml mae angen ymateb yn gynt i’r pethau mwyaf cymhleth.

Fel rhiant, nid yw’n bosibl cael yr holl atebion bob amser.

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn deall hyn, ac felly byddwn wrth law gyda’r cymorth sydd ei angen arnoch, pan fydd ei angen arnoch.

Cysylltwch â ni

Gallwch chi ein ffonio ar 03000 133 133 a bydd ymgynghorwyr yn gwrando ar eich cwestiynau a cheisio cynnig cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol.

Anfonwch e-bost a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Cyngor a chymorth arall:

Gwefan Tai Caerdydd

Cefnogir Tai Caerdydd gan Gyngor Caerdydd a Chymdeithasau Tai Caerdydd, Cadwyn, Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, Hafod, Linc, Newydd, Cymdeithas Tai Taf, Unedig Cymru a Thai Wales & West. Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth am lety rhent a fforddiadwy yng Nghaerdydd, gan gynnwys Rhestr Aros Tai Caerdydd, Cynlluniau Perchnogaeth Cartref â Chymorth a Llety Rhent Preifat. Mae’n ceisio helpu’r rheini sy’n edrych am dŷ i wneud gwahaniaeth am yr opsiwn mwyaf addas iddyn nhw.

Gwefan Cyngor Caerdydd

Mae gwefan y Cyngor yn cynnig gwybodaeth am ei Wasanaethau Tai yng Nghaerdydd, gan gynnwys gwybodaeth a help i denantiaid y Cyngor, Cyngor Tai a Digartrefedd, Hybiau a chymorth i fyw’n annibynnol.

Gwybodaeth ar Gyngor Ariannol yng Nghaerdydd.

Gally Tîm Cyngor Arian helpu gyda;

  • Ceisiadau budd-daliadau, grantiau a gostyngiadau
  • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
  • Credyd Cynhwysol
  • Dyledion a chyllidebu
  • Cymorth i herio penderfyniad budd-dal negyddol
  • Talebau banciau bwyd
  • Cyngor arbenigol hyd at ac yn cynnwys achosion tribiwnlys i bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal anabledd

Mae hybiau’n cynnig nifer o wasanaethau dan un to o gyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Cyfeirlyfr Gofal Plant Caerdydd 

Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed

Coronafeirws (2019-nCoV)

Cynghorir pob lleoliad gofal plant a chwarae yng Nghymru i gymryd sylw o’r canllawiau hyn sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y coronafeirws newydd, COVID-19. Gellir gweld y canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru drwy’r ddolen ganlynol:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol?_ga=2.194752301.1801697865.1582297956-1615282640.1571217854

Er bod y canllawiau wedi’u hanelu, yn bennaf, at ysgolion a sefydliadau addysgol, mae’r un yn berthnasol i leoliadau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob lleoliad o’r fath nodi’r canllawiau hyn a chadw llygad yn rheolaidd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ar unwaith:

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws-newydd/

Dod o hyd i Wasanaethau Cymorth

– Dysgwch am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael drwy wefan Dewis Cymru.

Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

– Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwch-sgilio. Does dim angen i chi fod allan o waith i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Diogelwch Ar-lein

– Dysgwch sut i sicrhau bod eich pobl yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

Iechyd a Ffordd o Fyw Iach

– Ewch i weld yr adnoddau ar iechyd a ffordd o fyw iach ar wefan Dewis Cymru.

Dysgu Cymraeg 

–  Gwybodaeth am ddysgu Cymraeg.

Dewch o hyd i Weithgareddau a “phethau i’w gwneud”

– Ewch i wefan Dewis Cymru i gael gwybodaeth am weithgareddau i’w gwneud gyda’ch plant.

Croeso Caerdydd

– Gwybodaeth am ddigwyddiadau ac atyniadau yng Nghaerdydd.

Rhannwch y dudalen hon