Rhieni a gofalwyr

Gall bod yn rhiant fod yn heriol a gwerth chweil ar yr un pryd.

Mae disgwyl i rieni wybod cymaint o bethau, ac yn aml mae angen ymateb yn gynt i’r pethau mwyaf cymhleth.

Fel rhiant, nid yw’n bosibl cael yr holl atebion bob amser.

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn deall hyn, ac felly byddwn wrth law gyda’r cymorth sydd ei angen arnoch, pan fydd ei angen arnoch.

A Happy Muslim family Portrait

Cysylltwch â ni

Gallwch chi ein ffonio ar 03000 133 133 a bydd ymgynghorwyr yn gwrando ar eich cwestiynau a cheisio cynnig cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol.

Anfonwch e-bost a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Cyngor a chymorth arall

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sy’n disgwyl plentyn neu sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0 a 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Riantau yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Cefnogir Tai Caerdydd gan Gyngor Caerdydd a Chymdeithasau Tai Caerdydd, Cadwyn, Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, Hafod, Linc, Newydd, Cymdeithas Tai Taf, Unedig Cymru a Thai Wales & West. Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth am lety rhent a fforddiadwy yng Nghaerdydd, gan gynnwys Rhestr Aros Tai Caerdydd, Cynlluniau Perchnogaeth Cartref â Chymorth a Llety Rhent Preifat. Mae’n ceisio helpu’r rheini sy’n edrych am dŷ i wneud gwahaniaeth am yr opsiwn mwyaf addas iddyn nhw.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Tai yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion.

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Mae hybiau’n cynnig nifer o wasanaethau dan un to o gyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Arian yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Dewch o hyd i ofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd

Photo of a Child Playing With Toy Blocks. Toys For Kids.

Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed

Gwneud cais am le ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol ac cefnogaeth Anghenion Addysg Arbennig.

Cardiff Council dragon logo

Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Addysg a Hyfforddiant yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwch-sgilio. Does dim angen i chi fod allan o waith i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Cyflogaeth yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei datblygu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Iechyd yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Barnardos Gwasanaeth Lles Teuluol

Gweithgareddau a phethau i’w gwneud gartref

Family time - Young father using a laptop computer for work at home while looking after his son

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Rhannwch y dudalen hon