Portrait of children and young people outdoor looking at camera

Mae’r rhan hon o’r wefan yn berthnasol i chi os ydych yn gweithio gyda rhieni, plant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn rhinwedd eich swydd neu fel gwirfoddolwr.

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth, cynghori, cymorth a chefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd trwy ddatblygu un pwynt mynediad.
Mae’r llwybr atgyfeirio clir a hygyrch ar gael i unrhyw un sydd am ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd neu sydd â phryderon ynglŷn â lles plant.

Gall atgyfeiriadau neu geisiadau am gyngor neu gyfeirio gael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol neu aelodau’r cyhoedd.

Os oes gennych bryderon diogelu o ran plentyn, person ifanc neu deulu, cysylltwch â’r Hyb Diogelu Amlasiantaeth (HDA).

Cyngor a chymorth arall:

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sy’n disgwyl plentyn neu sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0 a 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifan.c yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Cefnogir Tai Caerdydd gan Gyngor Caerdydd a Chymdeithasau Tai Caerdydd, Cadwyn, Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, Hafod, Linc, Newydd, Cymdeithas Tai Taf, Unedig Cymru a Thai Wales & West. Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth am lety rhent a fforddiadwy yng Nghaerdydd, gan gynnwys Rhestr Aros Tai Caerdydd, Cynlluniau Perchnogaeth Cartref â Chymorth a Llety Rhent Preifat. Mae’n ceisio helpu’r rheini sy’n edrych am dŷ i wneud gwahaniaeth am yr opsiwn mwyaf addas iddyn nhw.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Tai yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru.

Gwybodaeth ar Gyngor Ariannol yng Nghaerdydd.

Gally Tîm Cyngor Arian helpu gyda;

  • Ceisiadau budd-daliadau, grantiau a gostyngiadau
  • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
  • Credyd Cynhwysol
  • Dyledion a chyllidebu
  • Cymorth i herio penderfyniad budd-dal negyddol
  • Talebau banciau bwyd
  • Cyngor arbenigol hyd at ac yn cynnwys achosion tribiwnlys i bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal anabledd

Mae hybiau’n cynnig nifer o wasanaethau dan un to o gyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Arian yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Dewch o hyd i ofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd.

Photo of a Child Playing With Toy Blocks. Toys For Kids.

Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed.

Coronafeirws (2019-nCoV)

Gofal plant i weithwyr allweddol

Cynghorir pob lleoliad gofal plant a chwarae yng Nghymru i gymryd sylw o’r canllawiau hyn sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y coronafeirws newydd, COVID-19. Gellir gweld y canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru drwy’r ddolen ganlynol:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol?_ga=2.194752301.1801697865.1582297956-1615282640.1571217854

Er bod y canllawiau wedi’u hanelu, yn bennaf, at ysgolion a sefydliadau addysgol, mae’r un yn berthnasol i leoliadau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob lleoliad o’r fath nodi’r canllawiau hyn a chadw llygad yn rheolaidd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ar unwaith:

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws-newydd/

Gwneud cais am le ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol ac cefnogaeth Anghenion Addysg Arbennig.

Cardiff Council dragon logo

Rydym yn darparu cyrsiau sy’n addas ar gyfer pob dysgwr o bob gallu yn Awdurdod Lleol Caerdydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Addysg a Hyfforddiant yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru.

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd o blant a phobl ifanc sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Anableddau neu Anghenion Ychwanegol yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru.

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwch-sgilio. Does dim angen i chi fod allan o waith i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Cyflogaeth yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru.

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei datblygu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am Iechyd yng Nghaerdydd ar Dewis Cymru

Delweddau Cyngor a Chefnogaeth Teulu Caerdydd y gellir eu lawrlwytho

Taflen

Taflen A5

Poster A3

Rhannwch y dudalen hon