Gweithwyr Proffesiynol

Portrait of children and young people outdoor looking at camera

Mae’r rhan hon o’r wefan yn berthnasol i chi os ydych yn gweithio gyda rhieni, plant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn rhinwedd eich swydd neu fel gwirfoddolwr.

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth, cynghori, cymorth a chefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd trwy ddatblygu un pwynt mynediad.
Mae’r llwybr atgyfeirio clir a hygyrch ar gael i unrhyw un sydd am ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd neu sydd â phryderon ynglŷn â lles plant.

Gall atgyfeiriadau neu geisiadau am gyngor neu gyfeirio gael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol neu aelodau’r cyhoedd.

Os oes gennych bryderon diogelu o ran plentyn, person ifanc neu deulu, cysylltwch â’r Hyb Diogelu Amlasiantaeth (HDA).

Cyngor a chymorth arall:

Gwasanaethau Cymorth

Rhianta

Arian a Chyllid

Addysg a hyfforddiant (Ysgolion ac Addysg Oedolion)

Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

Gweithgareddau a phethau i’w gwneud

Arolwg Ar-lein

Tai

Cyflogaeth

Iechyd a Ffyrdd Iach o Fyw

Dysgu Cymraeg

Cysylltwch â ni

03000 133 133

CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon