Gweithgareddau plant a phobl ifanc

Photo of young adults

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw gallu cael mynediad i’r gwasanaeth iawn ar yr amser iawn.

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd ac rydych dan 25 oed, mae Cymorth a Chefnogaeth Teuluoedd Caerdydd yn cynnig gwasanaeth am ddim gan roi cymorth, arweiniad a gwybodaeth i bobl ifanc.

  1. Bydd staff y gwasanaeth yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud, a gallant gynnig cymorth uniongyrchol neu bydd yn eich galluogi i ddod o hyd i’r gwasanaeth gorau i chi.
  2. Os byddwch yn cysylltu â ni, byddwn ni’n trafod eich pryderon â chi a naill ai’n gweithio gyda chi a’ch teulu yn uniongyrchol neu’n eich rhoi mewn cysylltiad â’r gwasanaeth sy’n iawn i chi.

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn rhoi gwybodaeth, cyngor neu gymorth i chi mewn perthynas â’r canlynol:

Gwybodaeth am sut i gadw eich hun yn ddiogel gartref neu yn eich cymuned.

Cam-drin Domestig – Gwasanaeth dynodedig yw Rise sy’n cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol arbenigol i blant a phobl ifanc y mae trais/cam-drin domestig yn effeithio arnynt.

Fearless – Mae Fearless yn wasanaeth sy’n eich galluogi i roi gwybod am drosedd mewn ffordd sydd 100% yn anhysbys. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi roi unrhyw fanylion personol.

Heddlu De Cymru – Eich heddlu lleol.

Gwybodaeth am sut i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles.

MindHub – Hyb wedi’i greu gan bobl ifanc i bobl ifanc. Mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch iechyd emosiynol a’ch lles.

Change Grow Live – Elusen sy’n cynorthwyo pobl i newid eu bywydau er gwell.

Meic – ”Rhywun sydd o’ch plaid chi.” Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc.

Barnardo’s – Gwasanaeth lles teuluoedd Barnardo’s yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn ag iechyd rhywiol a pherthnasoedd iach.

SHOT – Gwasanaeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd arbenigol a chyfrinachol wedi’i deilwra i bobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth am swyddi yng Nghaerdydd.

Mae’r gwasanaeth I Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith neu’n ystyried datblygu eu sgiliau.

I Geiswyr Gwaith – Rydym yn cynnig cymorth un i un a gwasanaeth mentora dwys drwy brojectau a ariennir yn lleol a chyfleoedd gwirfoddoli. Manteisiwch ar gymorth gan 20 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd.

Mae gennym dîm ieuenctid arbenigol sy’n helpu pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd â mentoriaid arbenigol i roi cymorth un i un i ddod o hyd i brofiad gwaith, swyddi a hyfforddiant.

Gwybodaeth ar Gyngor Ariannol yng Nghaerdydd

Gally Tîm Cyngor Arian helpu gyda;

  • Ceisiadau budd-daliadau, grantiau a gostyngiadau
  • Ymholiadau’r Dreth Gyngor
  • Credyd Cynhwysol
  • Dyledion a chyllidebu
  • Cymorth i herio penderfyniad budd-dal negyddol
  • Talebau banciau bwyd
  • Cyngor arbenigol hyd at ac yn cynnwys achosion tribiwnlys i bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal anabledd

Mae hybiau’n cynnig nifer o wasanaethau dan un to o gyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gwybodaeth am sut i gymryd rhan mewn democratiaeth.

Senedd Ieuenctid y DU – Mae Senedd Ieuenctid y DU yn galluogi pobl ifanc i ddefnyddio eu hegni a’u brwdfrydedd i newid y byd er gwell.

Senedd Ieuenctid Cymru – Mae aelodau Senedd Ieuenctid Cymru yn tynnu sylw at faterion ac yn eu trafod ar lefel genedlaethol, gan gasglu barn pobl ifanc o bob rhan o Gymru a gweithio gyda’r rheiny sydd â’r pŵer i wneud newidiadau.

Gwybodaeth am fyw yng Nghaerdydd.

Project Opsiynau Tai – Os ydych rhwng 16 a 25 oed ac yn ei chael yn anodd byw gartref, gallwch chi gysylltu â ni i gael cymorth a chyngor.

Gwybodaeth am sut i gymryd rhan a gwneud newidiadau i’r dyfodol.

Cyngor Ieuenctid Caerdydd – Y rhwydwaith swyddogol ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd, sy’n hybu newid cadarnhaol i wneud Caerdydd yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae.

Bwrdd Iechyd Ieuenctid Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Llwyfan i lais plant a phobl ifanc gael ei glywed ac i gyfeirio a dylanwadu ar ddyfodol y gwasanaeth iechyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Impact – Grŵp ieuenctid LGBT sy’n cwrdd bob wythnos yng Nghaerdydd.

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd – Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu cyfleoedd a phrofiadau diddorol, heriol a chreadigol. Rydym yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial unigryw.

 

Cewch wybod beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd.

The Sprout – Gwefan yw The Sprout sy’n cynnwys newyddion, digwyddiadau, gweithgareddau, gwybodaeth a chymorth ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd.

Cyngor Caerdydd – Eich cyngor lleol a’i wasanaethau.

Croeso Caerdydd – Y wefan ymwelwyr a thwristiaeth swyddogol ar gyfer Caerdydd.

Arena Motorpoint Caerdydd – Cewch wybod beth sy’n cael ei gynnal yn y ganolfan arddangos dan do a’r arena ddigwyddiadau yng Nghaerdydd.

Cysylltwch â ni

Gallwch chi ein ffonio ar 03000 133 133 a bydd ymgynghorwyr yn gwrando ar eich cwestiynau a cheisio cynnig cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol.

Anfonwch e-bost a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon