Hysbysiad Preifatrwydd Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd​

Mae’r Tîm Cymorth Busnes Gofal Plant, sy’n hwyluso’r grant Gofal Plant a Chwarae a Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant yn rhan o Gyngor Caerdydd sy’n Rheolwr Data at ddibenion y data a gesglir. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae ein sefydliad yn defnyddio’r data personol a gasglwn gennych pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaeth.

Diben casglu’r data hwn yw i dîm Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd asesu digonolrwydd gofal plant o dan ddyletswyddau awdurdodau lleol a nodir yn Neddf gofal plant 2006.

Byddwn hefyd yn cadw cofnod o’ch manylion i’w defnyddio wrth fonitro ac adrodd i Lywodraeth Cymru.

Pa ddata rydyn ni’n ei gasglu?

Mae’r Cyngor yn prosesu data personol o ddydd i ddydd. Rydym yn cadw gwybodaeth benodol amdanoch a elwir yn ddata personol.

Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a bydd unrhyw wybodaeth sydd gennym yn cael ei phrosesu yn unol â’r egwyddorion a nodir gan Reoliadau’r ICO, y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw.

Byddwn yn:

 • Parhau i gryfhau ein prosesau ar gyfer cynnal preifatrwydd yr holl wybodaeth bersonol sydd gennym ·
 • Bod angen i’n holl weithwyr gydymffurfio’n llawn â chyfraith Diogelu Data.
 • Dim ond y lleiafswm o wybodaeth bersonol sydd ei hangen i’n galluogi i gyflawni ein rôl fel Cyngor y dylech gadw.
 • Dileu gwybodaeth bersonol unwaith y bydd yr angen i’w chadw wedi mynd heibio.
 • Cyrchu a phrosesu’r holl wybodaeth bersonol yn unol â phrosesu teg a nodir wrth gasglu gwybodaeth gan Unigolion. Dylunio ein systemau a’n prosesau i gydymffurfio ag egwyddorion diogelu data. Cymryd camau ar unwaith os byddwn yn darganfod na chydymffurfir â’n polisïau.
 • Mae’r hysbysiad hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas ag ef a’r mesurau diogelu sydd ar waith i’w ddiogelu.

Mae Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd yn casglu’r data canlynol:

Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad gweithle, teitl swydd, rhifau ffôn a chyfeiriad e-bost.

 • Lle rydych wedi rhoi data personol i ni am unigolion eraill, sicrhewch fod yr unigolion hynny’n ymwybodol o’r wybodaeth sydd yn yr hysbysiad hwn.

Sut rydym yn casglu eich data?

Mae Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd yn casglu data ac yn prosesu data gan ddefnyddio ffurflenni Microsoft neu Microsoft Word a anfonir drwy e-bost. Bydd y data a gesglir drwy’r ffurflenni hyn yn cael ei ddefnyddio gan Gymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd.

Sut byddwn yn defnyddio eich data?

Mae’n bosibl y byddwn yn prosesu eich data personol i gyflawni ein rhwymedigaethau, a gall hyn gynnwys prosesu eich data personol ar gyfer pob un neu unrhyw un o’r dibenion a ganlyn:

 • I gysylltu â chi.
 • At ddibenion ystadegol a chyfeirio.
 • Cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol fel Awdurdod Lleol.
 • Cydymffurfio â Thelerau ac Amodau Llywodraeth Cymru o dan y grant Gofal Plant a Chwarae.
 • Mynd i’r afael ag ymholiadau gennych ac ymateb i unrhyw anghydfod gwirioneddol neu bosibl sy’n ymwneud â chi.
 • Aseswch a phroseswch eich cais am arian Grant.
 • E-bost i gysylltu â chi ar gyfer monitro Grant.

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data?

O bryd i’w gilydd byddwn yn rhannu eich data personol gyda sefydliadau partner a darparwyr gwasanaethau fel y gallant ein helpu i gyflawni ein dyletswyddau, hawliau a disgresiwn mewn perthynas â’r gwasanaethau a ddarparwn. Bydd rhai o’r sefydliadau hynny yn syml yn prosesu eich data personol ar ein rhan ac yn unol â’n cyfarwyddiadau. Ym mhob achos byddwn ond yn rhannu data i’r graddau yr ydym yn ystyried bod y wybodaeth yn rhesymol ofynnol at y dibenion hyn.

Bydd unrhyw Wybodaeth Bersonol sydd gennym yn cael ei datgelu, gyda diben rhesymol i: ·

 • Ein staff – lle mae’r wybodaeth yn hanfodol ac yn ofynnol ar gyfer eu gwaith. ·
 • Y Llysoedd – dan gyfarwyddyd Gorchymyn Llys. ·
 • Ein partneriaid – yn gwbl unol â gweithdrefnau y cytunwyd arnynt. ·
 • Eraill – fel y manylir yng nghofrestriad Diogelu Data’r Cyngor. Os nad ydych am i ni gysylltu â chi bellach, anfonwch e-bost atom yn ChildcareBusinessSupport@Caerdydd.gov.uk

O dan Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017, gall y Cyngor rannu data personol a ddarperir i ni gyda Chynghorau eraill at ddibenion twyll, canfod/atal trosedd, i wella darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus, ymchwil ystadegol. Mae gan Gyngor Caerdydd ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei reoli.

Felly, mae’n bosibl y bydd y wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi i ni yn cael ei defnyddio i atal a chanfod twyll neu ei rhannu â Swyddogion y Cyngor sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus.

Lle gofynnir am hynny neu os ydym yn ystyried ei fod yn rhesymol ofynnol, gallwn hefyd ddarparu eich data i gyrff y llywodraeth a sefydliadau datrys anghydfod a gorfodi’r gyfraith, gan gynnwys y rhai a restrir uchod, y Rheoleiddiwr Pensiynau, yr Ombwdsmon Pensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Gallant wedyn ddefnyddio’r data i gyflawni eu swyddogaethau cyfreithiol. Mewn rhai achosion gall y derbynwyr hyn fod y tu allan i’r DU. Mae hyn yn golygu y gall eich data personol gael ei drosglwyddo y tu allan i’r AEE i awdurdodaeth na fydd efallai’n cynnig lefel gyfatebol o amddiffyniad ag sy’n ofynnol gan wledydd yr AEE. Os bydd hyn yn digwydd, mae’n ofynnol i ni wirio bod mesurau diogelu priodol yn cael eu gweithredu gyda’r bwriad o ddiogelu eich data yn unol â chyfreithiau perthnasol. Defnyddiwch y manylion cyswllt isod os hoffech ragor o wybodaeth am y mesurau diogelu sydd ar waith ar hyn o bryd.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Byddwn ond yn cadw eich data personol am gyhyd ag sydd ei angen arnom er mwyn cyflawni’r diben(ion) y’i casglwyd ar ei gyfer ac am gyhyd wedi hynny ag y credwn y gallai fod yn ofynnol i ymdrin ag unrhyw gwestiynau neu gwynion a gawn. ,oni bai ein bod yn dewis cadw eich data am gyfnod hwy er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol.

Bydd data trafodion mewn perthynas â chyllid grantiau gofal plant a weinyddir gennym yn cael ei gadw am 7 mlynedd yn unol â Rheoliadau Ariannol.

Ceir rhagor o fanylion ar amserlen gadw’r Cyngor​​​​​​​​​: Data Agored (caerdydd.gov.uk)

Beth yw eich hawliau diogelu data?

Hoffai Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd wneud yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o’ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i’r canlynol: ·

 • Mae gennych hawl i gyrchu a chael copi o’r data personol y mae’r Cyngor yn ei gadw amdanoch ac i ofyn i’r Awdurdod gywiro eich data personol os oes unrhyw wallau neu os yw wedi dyddio. Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd gennych hawl hefyd i ofyn i’r Cyngor gyfyngu ar brosesu eich data personol hyd nes y caiff unrhyw wallau eu cywiro, i wrthwynebu prosesu neu i drosglwyddo neu (mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn) i ddileu eich data personol.
 • Os dymunwch arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch prosesu eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data fel y nodir isod. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn neu weithgareddau prosesu’r Cyngor gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wneud hynny drwy’r wefan isod neu drwy eu llinell gymorth.
 • Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu drwy eu llinell gymorth 0303 123 1113.

Y sail gyfreithiol ar gyfer ein defnydd o’ch data personol?

Mae’r Cyngor yn cadw data personol amdanoch yn rhinwedd ei swydd fel rheolydd data. Mae hyn yn cynnwys yr angen i brosesu eich data i gysylltu â chi ac at ddibenion ystadegol a chyfeirio. Rhoddir rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data personol isod.

Yn gyffredinol, y sail gyfreithiol ar gyfer ein defnydd o’ch data personol fydd un neu fwy o’r canlynol:

 • Mae angen i ni brosesu eich data personol i fodloni ein rhwymedigaethau fel yr Awdurdod Lleol yn ogystal ag adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru ar ein hyfforddiant a ariennir gan grant.
 • Mae angen i ni brosesu eich data personol i gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol yn rhinwedd ein swyddogaeth fel corff cyhoeddus; [a/neu] oherwydd bod angen i ni brosesu eich data personol i fodloni ein rhwymedigaethau cytundebol i chi mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn diogelu diddordeb hanfodol gwrthrych y data neu berson naturiol arall.

Diweddaru’r hysbysiad hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r hysbysiad hwn o bryd i’w gilydd. Lle byddwn yn gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newidiadau a’r dyddiad y daw’r newidiadau i rym.

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am ragor o wybodaeth.

Swyddog Diogelu Data

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

Neuadd y Sir

Glanfa Iwerydd

Caerdydd

CF10 4UW

dataprotection@cardiff.gov.uk ​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd.

 • Mae Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd yn adolygu ei bolisi preifatrwydd yn rheolaidd.
 • Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 10.05.2023