Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd

Mae Gwasanaethau Cymorth Busnes Gofal Plant ar gael i ddarparwyr gofal plant hen a newydd yng Nghaerdydd – gweithiwn gydag ysgolion, grwpiau chwarae, meithrinfeydd dydd, clybiau ar ôl ysgol a gwyliau, cylchoedd meithrin, creches a gwarchodwyr plant.

Ein nod yw cefnogi’r ddarpariaeth sydd ohoni a gwella ansawdd gofal plant. Gall gwasanaethau gynnwys cymorth â pholisïau a gweithdrefnau, ceisiadau Arolygiaeth Gofal Cymru, marchnata, recriwtio staff, cynhyrchu incwm, cynaliadwyedd a cheisiadau am arian grant.

Cyfarfod â'r tîm

Meysydd Cefnogaeth:

Pob maes ac unrhyw ymholiadau eraill Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, Gwaith partneriaeth cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn

02920 351362

E-bost

Andy.Senior2@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Gwener

Ffôn

02920 351363

E-bost

Rachel.dulieu@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Iau

Ffôn

02920 351714

E-bost

Claire.Jones4@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener

Ffôn

02920 351360 / 07814 251310

E-bost

Amanda.boyd@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Iau

Ffôn

02920351715

E-bost

Georgina.Larkins@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Llywodraeth Cymru:

Diwedd y trefniadau dros dro mewn perthynas â llacio’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed: 1 Ionawr – 30 Mehefin 2021

Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025

Bydd safleoedd gofal plant cofrestredig yng Nghymru yn elwa o gael rhyddhad ardrethi annomestig 100% am dair blynedd arall.

Mae ymestyn y rhyddhad ardrethi hyd at 31 Mawrth 2025 yn golygu y bydd £9.7m o gymorth ychwanegol ar gyfer safleoedd gofal plant cofrestredig.

Cafodd y cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ei ehangu ym mis Ebrill 2019 i roi rhyddhad o 100% i bob safle gofal plant cofrestredig yng Nghymru am gyfnod o dair blynedd. Nod y cynllun yw helpu’r sector i weithredu’r cynnig gofal plant, sef 30 o oriau o addysg gynnar a gofal plant. Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025 | LLYW.CYMRU

Datgloi Darpariaeth  Gofal Plant yng Nghaerdydd

Mae’r ddogfen yn offeryn cyfarwyddyd i gefnogi’r lleoliadau gydag ail-agor gofal plant ar gyfer gweithwyr ar draws Cyngor Caerdydd nad ydynt yn weithwyr allweddol. Mae’r ddogfen yn dwyn ynghyd Ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn ogystal â gwybodaeth gan sefydliadau ambarél a Dechrau’n Deg.

Taflen Profi Olrhain Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu taflen gryno ar gyfer lleoliadau gofal plant ar y Profi Olrhain Diogelu proses. Mae’n darparu atebion i rai cwestiynau allweddol ar y broses.

Amddiffyniadau newydd i rieni sy’n gweithio sy’n gymwys i gael help gyda’u costau gofal plant

Grantiau

‘Gellir darparu cymorth drwy’r Grant Cymorth Busnes Gofal Plant ar gyfer costau sy’n gysylltiedig â gwella Ansawdd y Ddarpariaeth; Lleoedd Newydd; Hyfforddiant DPP;  Cynaliadwyedd a Gweithredu’r Cwricwlwm Newydd, yn enwedig pan fydd yn mynd i’r afael â gofynion AGC neu faterion a godwyd mewn Adroddiadau Arolygu (cyflwynwch ddyddiad adroddiad diwethaf AGC gyda’ch cais) i’w gwneud yn addas ar gyfer gofal plant yn barhaus.’

Ffurflen Gais am Grant Cymorth Busnes Gofal Plant (2022-23)

Cymorth Busnes Gofal Plant Canllaw ar gyfer Ceisiadau Grant 2022/23

Telerau ac Amodau Grant Cymorth Busnes Gofal Plant Cyngor Caerdydd 2022-23

Llif arian

Cysylltwch â ni ar:

Ffoniwch: 029 2035 1362

E-bostiwch: CymorthBusnesGofalPlant@caerdydd.gov.uk

Like us on Facebook

Rhannwch y dudalen hon