Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd

Mae Gwasanaethau Cymorth Busnes Gofal Plant ar gael i ddarparwyr gofal plant hen a newydd yng Nghaerdydd – gweithiwn gydag ysgolion, grwpiau chwarae, meithrinfeydd dydd, clybiau ar ôl ysgol a gwyliau, cylchoedd meithrin, creches a gwarchodwyr plant.

Ein nod yw cefnogi’r ddarpariaeth sydd ohoni a gwella ansawdd gofal plant. Gall gwasanaethau gynnwys cymorth â pholisïau a gweithdrefnau, ceisiadau Arolygiaeth Gofal Cymru, marchnata, recriwtio staff, cynhyrchu incwm, cynaliadwyedd a cheisiadau am arian grant.

Cyfarfod â'r tîm

Meysydd Cefnogaeth:

Pob maes ac unrhyw ymholiadau eraill Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, Gwaith partneriaeth cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn

02920 351362

E-bost

Andy.Senior2@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Gwener

Ffôn

02920 351363

E-bost

Rachel.dulieu@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Iau

Ffôn

02920 351714

E-bost

Claire.Jones4@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener

Ffôn

02920 351360 / 07814 251310

E-bost

Amanda.boyd@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Iau

Ffôn

02920351715

E-bost

Georgina.Larkins@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Datgloi Darpariaeth  Gofal Plant yng Nghaerdydd

Mae’r ddogfen yn offeryn cyfarwyddyd i gefnogi’r lleoliadau gydag ail-agor gofal plant ar gyfer gweithwyr ar draws Cyngor Caerdydd nad ydynt yn weithwyr allweddol. Mae’r ddogfen yn dwyn ynghyd Ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn ogystal â gwybodaeth gan sefydliadau ambarél a Dechrau’n Deg.

Taflen Profi Olrhain Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu taflen gryno ar gyfer lleoliadau gofal plant ar y Profi Olrhain Diogelu proses. Mae’n darparu atebion i rai cwestiynau allweddol ar y broses.

Amddiffyniadau newydd i rieni sy’n gweithio sy’n gymwys i gael help gyda’u costau gofal plant

Grantiau

Grant Cymorth Busnes Gofal plant

Gellir rhoi cymorth trwy’s grant Cymorth Busnes Gofal plant ar gyfer costau sy’n gysylltiedig â gwella safon y ddarpariaeth, yn benodol pan fo’n berthnasol i ofynion Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu faterion a godir yn yr Adroddiadau Archwiliad (cyflwynwch eich Adroddiad AGC diweddaraf ynghyd â’ch cais) i’w gwneud yn addas ar gyfer gofal plant yn barhaus.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21, ac yn sgil y pandemig, caiff lleoliadau wneud cais am gymorth a fyddai’n caniatáu i ailagor y ddarpariaeth yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, Mesurau Diogelu ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Gall y mesurau hyn gynnwys Gorsafoedd Golchi Dwylo Cludadwy ac offer cysylltiedig, Rhanwyr Ystafelloedd, sefydlu Ystafell Ynysu, dylyn Canllawiau’r Asiantaeth Safonau Bwyd, Systemau Cyfrifiadurol ar gyfer cyfathrebu â rhieni, ar gyfer eitemau nad ydynt yn gymwys i gael eu hariannu o dan Cynllun Grantiau Cyfalaf Bach y Cynnig Gofal Plant.

Cymorth Busnes Gofal Plant Canllaw ar gyfer Ceisiadau Grant 2020/21

Telerau ac Amodau Grant Cymorth Busnes Gofal Plant Cyngor Caerdydd 2020-21

Cymorth Busnes Gofal Plant Ffurflen Gais ar gyfer Grant 2020-21

Taenlen Costau Ceisiadau Grant

Grants Cyfalaf

Newidiadau i’r grant cyfalaf, gall gosodiadau nawr wneud cais am gymorth a fyddai’n caniatáu iddynt ailagor yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru, Mesurau Diogelu ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Gall hyn gynnwys eitemau fel gorsafoedd i olchi dwylo ac offer cysylltiedig, Rhanwyr Ystafell, Sefydlu Ystafell Ynysu, i’w defnyddio gan blant sy’n cyrchu’r Cynnig Gofal Plant. Am weddill y flwyddyn ariannol 2020/2021 gellir gwneud cais am y Grant Cyfalaf yn dreigl, gyda cheisiadau’n cael eu cyflwyno i’r panel yn fisol.

Ffurflen gais grant cyfalaf Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru

Grant Cymorth Darparwr Gofal Plant (Cwtch)

Pwrpas y Grant Cymorth i Ddarparwyr Gofal Plant, yw darparu cyllid cynaliadwyedd i gefnogi lleoliadau gofal plant i barhau i weithredu trwy gydol heriau Coronavirus, lle nad oes cyllid cyhoeddus arall yn cael ei ddarparu a chefnogi teuluoedd trwy ddileu’r angen i leoliadau godi ffioedd rhieni pan fyddant nid yw gwasanaeth yn cael ei ddarparu.

 

Gellir defnyddio’r cyllid hwn hefyd i dalu costau uwch sy’n gysylltiedig â Coronavirus, gall y mesurau hyn gynnwys – prynu PPE, costau gwresogi ychwanegol sy’n codi o’r angen am fwy o awyru.

Mae tair elfen i’r Grant: –

Grant A – Hunan-ynysu (Cau Lleoliad Llawn / Rhannol)

Grant B – Grant Cysylltiedig ag Adeilad

Grant C – Costau Cynyddol (Oherwydd Coronavirus)

 

I wneud cais, darllenwch a chwblhewch y ddogfennaeth sydd ynghlwm:

Llythyr templed at rieni sy’n defnyddio lleoliadau sy’n elwa o’r Grant Cymorth i Ddarparwyr Gofal Plant (CWTCH)

Telerau ac Amodau Grant Cymorth i Ddarparwyr Gofal Plant (CWTCH) Rhan A, B ac C

Ffurflen Gais A a B, Grant Cymorth i Ddarparwyr Gofal Plant (Cwtch) (Hydref 2020-Gwanwyn 2021)

Datganiad

Grant D – Cynaliadwyedd (I wneud cais, darllenwch a chwblhewch y ddogfennaeth sydd ynghlwm)

Cymorth i Ddarparwyr Plant Ffurflen Gais ar gyfer Grant D (Cwtch) 2020-21

Telerau ac Amodau Grant Cymorth i Ddarparwyr Gofal Plant (CWTCH) Grant D – Cynaliadwyedd

Cais am Grant Cynaliadwyedd Llif arian

Cysylltwch â ni ar:

Ffoniwch: 029 2035 1362

E-bostiwch: CymorthBusnesGofalPlant@caerdydd.gov.uk

Like us on Facebook

Rhannwch y dudalen hon