Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd

Mae Gwasanaethau Cymorth Busnes Gofal Plant ar gael i ddarparwyr gofal plant hen a newydd yng Nghaerdydd – gweithiwn gydag ysgolion, grwpiau chwarae, meithrinfeydd dydd, clybiau ar ôl ysgol a gwyliau, cylchoedd meithrin, creches a gwarchodwyr plant.

Ein nod yw cefnogi’r ddarpariaeth sydd ohoni a gwella ansawdd gofal plant. Gall gwasanaethau gynnwys cymorth â pholisïau a gweithdrefnau, ceisiadau Arolygiaeth Gofal Cymru, marchnata, recriwtio staff, cynhyrchu incwm, cynaliadwyedd a cheisiadau am arian grant.

Cyfarfod â'r tîm

Meysydd Cefnogaeth:

Pob maes ac unrhyw ymholiadau eraill Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, Gwaith partneriaeth cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn

02920 351362

E-bost

Andy.Senior2@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Gwener

Ffôn

02920 351363

E-bost

Rachel.dulieu@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Iau

Ffôn

02920 351714

E-bost

Claire.Jones4@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener

Ffôn

02920 351360 / 07814 251310

E-bost

Amanda.boyd@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Iau

Ffôn

02920351715

E-bost

Georgina.Larkins@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Llywodraeth Cymru:

Diwedd y trefniadau dros dro mewn perthynas â llacio’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed: 1 Ionawr – 30 Mehefin 2021

Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025

Bydd safleoedd gofal plant cofrestredig yng Nghymru yn elwa o gael rhyddhad ardrethi annomestig 100% am dair blynedd arall.

Mae ymestyn y rhyddhad ardrethi hyd at 31 Mawrth 2025 yn golygu y bydd £9.7m o gymorth ychwanegol ar gyfer safleoedd gofal plant cofrestredig.

Cafodd y cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ei ehangu ym mis Ebrill 2019 i roi rhyddhad o 100% i bob safle gofal plant cofrestredig yng Nghymru am gyfnod o dair blynedd. Nod y cynllun yw helpu’r sector i weithredu’r cynnig gofal plant, sef 30 o oriau o addysg gynnar a gofal plant. Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025 | LLYW.CYMRU

Datgloi Darpariaeth  Gofal Plant yng Nghaerdydd

Mae’r ddogfen yn offeryn cyfarwyddyd i gefnogi’r lleoliadau gydag ail-agor gofal plant ar gyfer gweithwyr ar draws Cyngor Caerdydd nad ydynt yn weithwyr allweddol. Mae’r ddogfen yn dwyn ynghyd Ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn ogystal â gwybodaeth gan sefydliadau ambarél a Dechrau’n Deg.

Taflen Profi Olrhain Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu taflen gryno ar gyfer lleoliadau gofal plant ar y Profi Olrhain Diogelu proses. Mae’n darparu atebion i rai cwestiynau allweddol ar y broses.

Amddiffyniadau newydd i rieni sy’n gweithio sy’n gymwys i gael help gyda’u costau gofal plant

Grantiau

Grant Cymorth Busnes Gofal plant

Gellir rhoi cymorth trwy’s grant Cymorth Busnes Gofal plant ar gyfer costau sy’n gysylltiedig â gwella safon y ddarpariaeth, yn benodol pan fo’n berthnasol i ofynion Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu faterion a godir yn yr Adroddiadau Archwiliad (cyflwynwch eich Adroddiad AGC diweddaraf ynghyd â’ch cais) i’w gwneud yn addas ar gyfer gofal plant yn barhaus.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-22 ac yng ngoleuni’r amgylchiadau parhaus, gall lleoliadau wneud cais am gymorth a fyddai’n caniatáu i’r ddarpariaeth weithredu yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru (LlC), gan gynnwys, Mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant: cadw gofal plant yn ddiogel | LLYW.CYMRU, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a sefydliadau perthnasol eraill.

Gall y mesur hwn gynnwys gorsafoedd golchi dwylo cludadwy ac offer cysylltiedig; rhanwyr ystafell; cwrdd â Chanllawiau Asiantaeth Safon Bwyd; TG ar gyfer cyfathrebu â’r rhiant; ac ar gyfer eitemau nad ydynt yn gymwys i gael cyllid o dan y Cynllun Grantiau Bach Cyfalaf Cynnig Gofal Plant.

Telerau ac Amodau Grant Cymorth Busnes Gofal Plant 2021-22

Cymorth Busnes Gofal Plant Ffurflen Gais ar gyfer Grant (2021-22)

Cymorth Busnes Gofal Plant Canllaw ar gyfer Ceisiadau Grant 2021/22

Grant Cymorth Busnes Gofal Plant – Costau Cais am Grant 2021/22

Taenlen llif arian

 

Cymorth Gofal Plant (Cyfleustodau) a  Grant Hunan-ynysu A

‘Mae Tîm Cymorth Busnes Gofal Plant Cyngor Caerdydd wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Darparwyr Gofal Plant. Bydd yr arian ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i ddarparu cynlluniau grant newydd.

Bydd y cyntaf yn caniatáu i leoliadau hawlio am gyfraniad tuag at eu costau cyfleustodau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22, gyda hyd at £1,500 ar gael i warchodwyr plant: hyd at £5,000 ar gyfer lleoliadau gofal plant llai, ac uchafswm o £7,500 ar gyfer lleoliadau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer 20 neu fwy.

Byddwn hefyd yn ailgyflwyno Grant Cymorth Gofal Plant Hunanynysu, i ddarparwyr sydd wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru/Iechyd yr Amgylchedd i beidio â pharhau i weithredu yn ystod cyfnod hunan-ynysu eu teuluoedd neu aelodau staff.

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau a dderbyniwyd am y Grant Cymorth Gofal Plant (Cyfleustodau) mae’r dyddiad cau wedi’i ddiwygio i 31/12/21. ‘Os oes unrhyw gyllid gweddilliol ar ôl y dyddiad hwn, bydd y grant yn cael ei ailagor yn y Flwyddyn Newydd.

Cymorth Gofal Plant (Cyfleustodau) Ffurflen Gais ar gyfer Grant Ebrill 2021 – Mawrth 2022

Telerau ac Amodau Grant Cymorth Gofal Plant (Cyfleustodau) A a B

Cymorth Gofal Plant Grant, Grant A (Ebrill 2021 – Mawrth 2022)

Llythyr templed at rieni sy’n defnyddio lleoliadau sy’n elwa o’r Grant Cymorth Gofal Plant, Grant A

Datganiad

 

Grant CO

Gellir dyfarnu cyllid grant i ad-dalu lleoliadau gofal plant cofrestredig am gost monitorau CO2.

Yr uchafswm y gall lleoliad ofyn amdano i ad-dalu monitorau CO2 yw £ 150 yr uned. Mae’n ofynnol i leoliadau ddefnyddio’r canllawiau a ddarperir o fewn y cais grant i gyfrifo nifer y monitorau sydd eu hangen a pha monitorau sy’n briodol yn seiliedig ar faint ystafelloedd a nifer y plant.

Ffurflen Cais Grant CO2 Llywodraeth Cymru

Cysylltwch â ni ar:

Ffoniwch: 029 2035 1362

E-bostiwch: CymorthBusnesGofalPlant@caerdydd.gov.uk

Like us on Facebook

Rhannwch y dudalen hon