Cymorth Busnes Gofal Plant Caerdydd

Mae Gwasanaethau Cymorth Busnes Gofal Plant ar gael i ddarparwyr gofal plant hen a newydd yng Nghaerdydd – gweithiwn gydag ysgolion, grwpiau chwarae, meithrinfeydd dydd, clybiau ar ôl ysgol a gwyliau, cylchoedd meithrin, creches a gwarchodwyr plant.

Ein nod yw cefnogi’r ddarpariaeth sydd ohoni a gwella ansawdd gofal plant. Gall gwasanaethau gynnwys cymorth â pholisïau a gweithdrefnau, ceisiadau Arolygiaeth Gofal Cymru, marchnata, recriwtio staff, cynhyrchu incwm, cynaliadwyedd a cheisiadau am arian grant.

Cyfarfod â'r tîm

Meysydd Cefnogaeth:

Pob maes ac unrhyw ymholiadau eraill Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, Gwaith partneriaeth cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn

02920 351362

E-bost

Andy.Senior2@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Gwener

Ffôn

02920 351363

E-bost

Rachel.dulieu@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mercher a Iau

Ffôn

02920 351714

E-bost

Claire.Jones4@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener

Ffôn

02920 351360 / 07814 251310

E-bost

Amanda.boyd@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Ydw

Meysydd Cefnogaeth:

Diwrnodau gwaith arferol:

Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Iau

Ffôn

02920351715

E-bost

Georgina.Larkins@cardiff.gov.uk

Llefarydd Cymru

Na

Datgloi Darpariaeth  Gofal Plant yng Nghaerdydd

Mae’r ddogfen yn offeryn cyfarwyddyd i gefnogi’r lleoliadau gydag ail-agor gofal plant ar gyfer gweithwyr ar draws Cyngor Caerdydd nad ydynt yn weithwyr allweddol. Mae’r ddogfen yn dwyn ynghyd Ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn ogystal â gwybodaeth gan sefydliadau ambarél a Dechrau’n Deg.

Taflen Profi Olrhain Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu taflen gryno ar gyfer lleoliadau gofal plant ar y Profi Olrhain Diogelu proses. Mae’n darparu atebion i rai cwestiynau allweddol ar y broses.

Amddiffyniadau newydd i rieni sy’n gweithio sy’n gymwys i gael help gyda’u costau gofal plant

Grantiau

Grant Cymorth Busnes Gofal plant

Gellir rhoi cymorth trwy’s grant Cymorth Busnes Gofal plant ar gyfer costau sy’n gysylltiedig â gwella safon y ddarpariaeth, yn benodol pan fo’n berthnasol i ofynion Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu faterion a godir yn yr Adroddiadau Archwiliad (cyflwynwch eich Adroddiad AGC diweddaraf ynghyd â’ch cais) i’w gwneud yn addas ar gyfer gofal plant yn barhaus.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-22 ac yng ngoleuni’r amgylchiadau parhaus, gall lleoliadau wneud cais am gymorth a fyddai’n caniatáu i’r ddarpariaeth weithredu yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru (LlC), gan gynnwys, Mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant: cadw gofal plant yn ddiogel | LLYW.CYMRU, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a sefydliadau perthnasol eraill.

Gall y mesur hwn gynnwys gorsafoedd golchi dwylo cludadwy ac offer cysylltiedig; rhanwyr ystafell; cwrdd â Chanllawiau Asiantaeth Safon Bwyd; TG ar gyfer cyfathrebu â’r rhiant; ac ar gyfer eitemau nad ydynt yn gymwys i gael cyllid o dan y Cynllun Grantiau Bach Cyfalaf Cynnig Gofal Plant.

Telerau ac Amodau Grant Cymorth Busnes Gofal Plant 2021-22

Cymorth Busnes Gofal Plant Ffurflen Gais ar gyfer Grant (2021-22)

Cymorth Busnes Gofal Plant Canllaw ar gyfer Ceisiadau Grant 2021/22

Grant Cymorth Busnes Gofal Plant – Costau Cais am Grant 2021/22

Taenlen llif arian

Grants Cyfalaf

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau terfynol y grant cyfalaf gofal plant bach yw’r 17eg o Fedi.  Bydd angen gwario’r holl arian y cytunwyd arno erbyn 28 Chwefror 2022. Er mwyn bodloni’r gofyniad hwn, bydd y cylch hwn o’r grant yn canolbwyntio ar offer.

Gall gosodiadau wneud cais am eitemau cyfalaf, i wella ansawdd a / neu gynyddu lleoedd i blant sy’n cyrchu’r cynnig Gofal Plant, gweler y cais am wybodaeth bellach. Bydd panel o gynrychiolwyr sefydliadau ymbarél yn penderfynu ar y ceisiadau grant ar ddyddiad i’w gadarnhau.

Ffurflen Gais Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant

Grant Cymorth Busnes Gofal Plant – Costau Cais am Grant 2021/22

Taenlen llif arian

Cysylltwch â ni ar:

Ffoniwch: 029 2035 1362

E-bostiwch: CymorthBusnesGofalPlant@caerdydd.gov.uk

Like us on Facebook

Rhannwch y dudalen hon