Y Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol. Gan weithio ochr yn ochr ag ystod o wasanaethau cymorth a gweithwyr proffesiynol, mae’n sicrhau bod teuluoedd plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am wybodaeth sy’n berthnasol ac yn fuddiol iddynt. Yn ogystal, mae’n cynorthwyo i gynllunio a chydlynu gwasanaethau sy’n cefnogi’r plant, y bobl ifanc hynny a’u teuluoedd.

Gallwch gofrestru â’r Mynegai os ydych yn: 

  • Rhiant/gofalwr i blentyn neu berson ifanc 0 – 18 oed ag anableddau neu anghenion ychwanegol
  • Gweithio’n broffesiynol gyda phlant neu bobl ifanc 0 – 18 oed ag anableddau neu anghenion ychwanegol

Er mwyn bod ar y Mynegai, rhaid i blentyn neu berson ifanc fod yn:

  • 0 – 18 oed
  • Ag anabledd wedi’i ddiagnosio, sydd wrthi’n cael ei ddiagnosio neu sydd ag anghenion ychwanegol parhaus a gadarnhawyd

Ar ôl ymuno â’r Mynegai byddwch yn derbyn e-newyddion y Mynegai – e-byst rheolaidd sy’n darparu gwybodaeth am gwasanaethau, gweithgareddau a digwyddiadau.

Sut i gofrestru â’r Mynegai?

P’un ai a ydych yn rhiant, yn ofalwr neu’n weithiwr proffesiynol gallwch gofrestru plentyn i’r Mynegai drwy gwblhau ffurflen gofrestru.

Ffurflen Gofrestru (PDF)

Ffurflen Gofrestru Ar-lein

Os ydych yn weithiwr proffesiynol, a hoffem gael ei ychwanegu at restr bostio Y Mynegai, anfonwch e-bost:

CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Cysylltu â Ni

I gael gwybodaeth am wasanaethau a chymorth, neu I gyflwyno erthygl ar gyfer y rhifyn nesaf o’r cylchlythyr, cystlltwch â:

Y Mynegai

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
PO Box 1139
Caerdydd
CF111 WS

Ffôn: 03000 133 133

E-bost: CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon