Y Mynegai Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau neu Anghenion Ychwanegol

Gweithio ynghyd i roi’r diweddaraf i chi am y gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol hyd at 18 oed.

Y Mynegai yw cofrestr wirfoddol Caerdydd a Bro Morgannwg o blant a phobl ifanc sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol.

Rhydd ddarlun cliriach o faint o blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol sydd. Gymorth Grant Teuluoedd Yn Gyntaf, yn ein galluogi i gydweithio ag asiantaethau eraill i helpu i gydlynu gwasanaethau yn well.

Nod y Mynegai yw cynnig gwybodaeth i:

  • Deuluoedd – gan roi’r newyddion diweddaraf am wasanaethau, cymorth a gweithgareddau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae hefyd yn bwynt cyswllt i deuluoedd drafod eu hanghenion.
  • Gweithwyr Proffesiynol – yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i weithwyr proffesiynol am anghenion plant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol er mwyn cynllunio gwasanaethau a gwella mynediad i wasanaethau a chymorth.
  • Sefydliadau – hyrwyddo’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael.

Gallwch gofrestru â’r Mynegai os ydych yn: 

  • Rhiant/gofalwr i blentyn neu berson ifanc 0 – 18 oed ag anableddau neu anghenion ychwanegol
  • Gweithio’n broffesiynol gyda phlant neu bobl ifanc 0 – 18 oed ag anableddau neu anghenion ychwanegol

Er mwyn bod ar y Mynegai, rhaid i blentyn neu berson ifanc fod yn:

  • 0 – 18 oed
  • Ag anabledd wedi’i ddiagnosio, sydd wrthi’n cael ei ddiagnosio neu sydd ag anghenion ychwanegol parhaus a gadarnhawyd

Ar ôl cofrestr â’r Mynegai, cewch: 

  • Y Mynegai – y cylchlythyr a anfonir bob 3 mis, sy’n llawn gwybodaeth am wasanaethau, cymorth a gweithgareddau yng Nghaerdydd a’r Fro. 
  • eNewyddion Y Mynegai – e-byst rheolaidd sy’n cynnig gwybodaeth am unrhyw weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir rhwng rhifynnau’r cylchlythyr.


Bydd cofrestru hefyd yn golygu eich bod yn helpu i ddylanwadu ar y math o wasanaethau sy’n cael eu cynnig a’u datblygu.

Sut i gofrestru â’r Mynegai?

P’un ai a ydych yn rhiant, yn ofalwr neu’n weithiwr proffesiynol gallwch gofrestru plentyn i’r Mynegai drwy gwblhau ffurflen gofrestru.

Ffurflen Gofrestru (PDF)

Ffurflen Gofrestru Ar-lein

Os ydych yn weithiwr proffesiynol, a hoffem gael ei ychwanegu at restr bostio Y Mynegai, anfonwch e-bost:

CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Ngymru.

Mae gennym gwybodaeth sy’n gallu’ch helpu i feddwl am beth sy’n bwysig i chi, yn ogystal â gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy’n gallu helpu

Cysylltu â Ni

I gael gwybodaeth am wasanaethau a chymorth, neu I gyflwyno erthygl ar gyfer y rhifyn nesaf o’r cylchlythyr, cystlltwch â:

Y Mynegai

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd
PO Box 1139
Caerdydd
CF111 WS

Ffôn: 03000 133 133

E-bost: CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon